วิธีเล่นรูบิค สูตรรูบิค

posted on 10 Mar 2009 15:34 by intostep  in Hobby

รูบิคหรือลูกบาศก์ของรูบิค
        เป็นของเล่นลับสมอง ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1974 โดย เออร์โน รูบิค (Ernö Rubik) ซึ่งเป็น ประติมากร และ ศาสตราจารย์ในสาขาสถาปนิก ชาวฮังการี โดยทั่วไป ตัวลูกบาศก์นั้นทำจากพลาสติก แบ่งเป็นชิ้นย่อยๆ 26 ชิ้น ประกอบกันเป็นรูปลูกบาศก์ที่สามารถบิดหมุนไปรอบๆ ได้ ส่วนที่มองเห็นได้ของแต่ละด้าน จะประกอบด้วย 9 ส่วนย่อย ซึ่งมีสีทั้งหมด 6 สี ส่วนประกอบที่หมุนไปมาได้นี้ทำให้ การจัดเรียงสีของส่วนต่างๆ สลับกันได้หลายรูปแบบ จุดประสงค์ของเกมคือ การจัดเรียงให้แถบสีทั้ง 9 ที่อยู่ในด้านเดียวกันของลูกบาศก์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้านนั้น มีสีเดียวกัน

ข้อความข้างบนผม copy มาบางส่วนจาก wikipedia ครับสามารถคลิกไปอ่านเต็มได้ครับ

Photobucket

วิธีเล่นรูบิคหรือลูกบิด ไห้ได้ 6 สี

การแก้รูบิกมีสูตรซึ่งเป็นที่นิยมคือให้สีขาวเป็นฐานและสีเหลืองอยู่ด้านบน
ทั้งนี้จะเริ่มจากบิดให้ได้รูปกากบาทสีขาว จากนั้นแก้ให้เต็มทีละชั้น ชั้นที่ 3  
จะบิดให้สีเหลืองเต็มก่อนแล้วจึงบิดให้เต็มทั้งลูก 
        
แก้ชั้น 1 ทำหน้ากากบาทขาว
       วิธีบิดให้ได้กากบาทสีขาวอาจเริ่มจากการบิดให้เอดจ์
ขาวอยู่ล้อมเซ็นเตอร์เหลือง จากนั้นดูว่าคู่สีอีกด้านของเอดจ์
ขาวคืออะไร แล้วบิดให้ตรงกับเซ็นเตอร์ของสีนั้นๆ เมื่อได้ตรง
แล้วให้บิดลง 2 ครั้งจะพบว่าเอดจ์ขาวชิ้นนั้นประกบเซ็นเตอร์ขาว
แล้ว ทำเช่นนี้จนครบทุกเอดจ์จะได้กากบาทขาวในที่สุด 
         
    

บิดให้ขาวเต็มหน้า
       เมื่อได้กากบาทขาวแล้วให้หาคอร์เนอร์ที่มีสีขาวและอยู่ในชั้นที่ 3
(ทั้งนี้สีขาวเป็นฐานอยู่ในชั้นที่ 1) จากนั้นบิดคู่สีที่อยู่ประชิดไปด้านที่มี
เซ็นเตอร์ของสีนั้นแล้วให้ด้านสีนั้นอยู่ข้างหน้า หากสีขาวอยู่ด้านขวาให้
บิดด้านขวาตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง (แถวซึ่งมีสีขาว 2 ชิ้นจะขึ้นมาอยู่ด้าน
ขวามือ) แล้วบิดชั้นที่ 3 ตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง (สีขาวชิ้นที่เหลือจะเข้า
มาเติมแถวจนครบ 3 ชิ้น) จากนั้นบิดด้านขวาทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง  
(แถวที่มีขาวครบ 3 ชิ้นจะกลับจะไปอยู่ด้านสีขาวที่เป็นฐาน)
        
       หากสีขาวอยู่ซ้ายมือให้บิดด้านซ้ายทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง  
(หรือบิดด้านซ้ายไปข้างหลัง แถวซึ่งมีสีขาว 2  
ชิ้นจะขึ้นมาอยู่ด้านขวามือ) จากนั้นบิดชั้นที่ 3  
ทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง (สีขาวชิ้นที่เหลือจะเข้ามา
เติมแถวจนครบ 3 ชิ้น) แล้วบิดด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกา
1 ครั้ง (แถวที่มีขาวครบ 3 ชิ้นจะกลับจะไปอยู่ด้าน
สีขาวที่เป็นฐาน) ทำเช่นนี้จนได้สีขาวเต็มหน้า  
ซึ่งจะได้ชั้นที่ 1 เต็มและเซ็นเตอร์ก็จะตรงกับสีของแต่ละหน้าด้วย
        
  

อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจพบสีขาวที่เหลืออยู่ชั้น 1 หรืออยู่ด้านบน
วิธีแก้กรณีที่สีขาวอยู่ชั้น 1 หากอยู่ด้านขวามือให้บิดด้านที่มีสีขาว
ทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้งแล้วบิดชั้นที่ 3 ตามเข็มนาฬิกา 2 ครั้ง จาก
นั้นบิดแถวสีขาวที่มาจากการบิดทวนเข็มกลับที่เดิม แล้วใช้สูตรใน
การบิดขาวให้เต็มได้ตามปกติจนเต็มหน้า แต่หากสีขาวในชั้นที่ 1  
อยู่ด้านซ้ายมือให้บิดในลักษณะตรงข้ามคือจากตามเข็มนาฬิกาเป็น
ทวนเข็มนาฬิกาและจากทวนเข็มนาฬิกาเป็นตามเข็มนาฬิกา
        
       ส่วนกรณีที่สีขาวอยู่ด้านบนให้ด้านสีขาวนั้นตรงกับฐานที่ยัง
ขาดสีขาว แล้ววางให้สีขาวอยู่ทางขวามือ จากนั้นบิดด้านขวามือ
ตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง แล้วบิดชั้นที่ 3 ทวนเข็มนาฬิกา 2 ครั้ง  
จากนั้นบิดด้านขวาทวนเข้ม 1 ครั้ง (เพื่อให้แถวที่มีสีขาวอื่นๆ  
กลับไปอยู่ที่ฐานเช่นเดิม) แล้วใช้เทคนิคบิดขาวให้เต็มหน้าได้ตามปกติ 
            
แก้ชั้น 2

       เมื่อแก้จนได้ชั้นที่ 1 เต็มแล้วก็เริ่มแก้ชั้นที่ 2 ทั้งนี้เนื่อง
จากสีเหลืองถูกกำหนดให้อยู่ด้านบนดังนั้นชิ้นส่วนที่จะเติมเต็ม
ชั้นนี้ก็คือเอดจ์ที่ไม่มีสีเหลือง อาทิ เอดจ์ที่มีคู่สีแดงอยู่ด้านข้าง
และสีเขียวอยู่ด้านบน ให้หมุนเอดจ์ชิ้นนั้นจนสีแดงไปตรงกับเซ็น
เตอร์สีแดง จากนั้นเปลี่ยนไปพิจารณาสีเขียวโดยหมุนให้อยู่ด้านตรง
ข้ามกับเซ็นเตอร์สีเขียว
        
       หากสีเขียวที่อยู่ด้านบนนั้นอยู่ตรงขวามือให้เล่นด้วยมือซ้ายโดย
หมุนด้านซ้ายขึ้น 1 ครั้งแล้วบิดชั้นที่ 3 ทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง จากนั้น
บิดด้านซ้ายลง 1 ครั้ง แล้วใช้เทคนิคบิดสีขาวให้เต็มหน้าตามวิธีแก้ในชั้นที่ 1
        
       หากสีเขียวอยู่ทางซ้ายมือก็ให้เล่นด้วยมือขวาโดยหมุน
ด้านขวาขึ้น 1 ครั้งแล้วบิดชั้นที่ 3 ตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง จาก
นั้นบิดด้านขวาลง 1 ครั้ง แล้วใช้เทคนิคบิดสีขาวให้เต็มหน้าตาม
วิธีแก้ในชั้นที่ 1 เช่นเดียว ทำเช่นนี้จนได้ชั้นที่ 2 เต็ม

  

เมื่อได้ชั้นที่ 2 เต็มแล้วต่อไปคือหน้าสีเหลืองให้เต็ม โดยจะเริ่มจาก
ทำให้ได้กากบาทเหลืองเพื่อนำไปสู่ "สูตรปลา" ที่จะพลิกให้ได้เหลือง
เต็มหน้า จากนั้นเป็นเทคนิคทำชั้น 3 ให้เต็ม 
        
หากากบาทเหลือง
       เริ่มจากพิจารณาว่าเอดจ์และเซ็นเตอร์ของด้านบน
สุดที่เรียงกันเป็นรูปกากบาทนั้น มีสีเหลืองเรียงเป็นรูปแบบ
ต่อไปนี้หรือไม่ 1.เส้นตรงสีเหลือง 2.รูป L คว่ำ (มุมขวาล่าง)
และ 3.เซ็นเตอร์เพียงชิ้นเดียว
        
    

       สำหรับวิธีบิดสีเหลืองที่เรียงเป็นเส้นตรงให้ได้รูปกาก
บาทนั้นเริ่มจากวางให้เส้นสีเหลืองอยู่ในแนวนอน จากนั้น
บิดด้านหน้าตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือขึ้น 1 ครั้ง บิดชั้นบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือลง 1 ครั้ง บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1
ครั้ง แล้วบิดด้านหน้าทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง จะได้รูปกาก
บาทเหลืองตามต้องการ
        
  

วิธีบิดรูป L คว่ำ สำหรับรูปแบบการบิดก็เช่นเดียวกับการเส้นตรงสี
เหลืองแต่บิดแถวด้านหน้าเพิ่มเป็น 2 แถว เริ่มจากบิดหน้า
ด้านตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือขึ้น 1 ครั้ง  
บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือลง 1 ครั้ง
บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง แล้วด้านหน้าทวนเข็มนาฬิกา
1 ครั้ง จะได้รูปกากบาทเหลืองตามต้องการ
        
  

       สุดท้ายคือพลิกด้านสีเหลืองที่มีเพียงเซ็นเซอร์  
รูปแบบนี้ต้องบิด 2 ครั้งโดยเริ่มจากการใช้สูตรเดียว
กับการบิดเส้นตรงสีเหลือง ซึ่งจะได้รูป L คว่ำ จากนั้น
ใช้สูตร L คว่ำต่อก็จะได้รูปกากบาทเหลืองตามต้องการ  
        
พลิกกากบาทให้ได้ปลา
       เมื่อได้กากบาทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือบิดให้ได้รูป
ปลาเพื่อไปสู่ขั้นตอนการบิดให้ได้สีเหลืองเต็มหน้าต่อไป  
ทั้งนี้ให้พิจารณาในชั้นที่ 3 ดูว่าด้านใดที่ไม่มีสีเหลืองแล้ว
วางตำแหน่งด้านนั้นให้อยู่ด้านหน้า จากนั้นบิดด้านขวามือ
ขึ้น 1 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดขวามือลง 1 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดขวามือขึ้น 1 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนา
ฬิกา 2 ครั้ง แล้วบิดขวามือลง 1 ครั้ง จะพบรูปปลา  
        
         

       "สูตรปลา" ทำเหลืองให้เต็มหน้า
       เมื่อได้รูปปลาให้หันหัวปลาลงมุมขวาหรือซ้ายแล้ว
หันด้านที่มีสีเหลืองไว้ด้านหน้า หากสีเหลืองอยู่ด้านขวา
ให้เล่นด้วยมือขวา โดยบิดด้านขวามือขึ้น 1 ครั้ง บิดด้าน
บนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดขวามือลง 1 ครั้ง บิดด้าน
บนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดขวามื
อขึ้น 1 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา
2 ครั้ง บิดขวามือลง 1 ครั้ง จะได้สีเหลืองเต็มหน้า
        

    ส่วนกรณีสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายให้บิดด้านซ้ายขึ้น
1 ครั้ง บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดซ้ายมือลง  
1 ครั้ง บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดซ้ายมือขึ้น  
1 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 2 ครั้ง บิดซ้ายมือลง
1 ครั้ง จะได้สีเหลืองเต็มหน้า  
        
      

บิดให้เต็มลูก
       เมื่อได้สีเหลืองเต็มหน้าแล้วแต่ชั้นที่ 3 ยังไม่สมบูรณ์  
ให้หาด้านที่มีคู่สีโดยตรงกลางเป็นสีใดก็ได้ จากนั้นวางด้าน
ที่มีคู่สีให้อยู่ตำแหน่งขวามือแล้วผลิกด้านเหลืองให้ไปอยู่ข้าง
หลังซึ่งสีขาวจะผลิกขึ้นมาอยู่ด้านหน้า บิดขวามือตามเข็มนาฬิกา
2 ครั้ง บิดด้านล่างไปทางขวามือ 2 ครั้ง บิดขวามือขึ้น 1 ครั้ง
บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือลง 1 ครั้ง
บิดด้านล่างไปทางขวามืออีก 2 ครั้ง บิดด้านขวามือขึ้น
1 ครั้ง บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านขวามือ
ขึ้น 1 ครั้ง จะได้ด้านที่เต็ม 1 หน้าและมี 3 สีตรงกลางที่วาง
สลับกันอยู่ ซึ่งพร้อมสู่การบิดขั้นตอนสุดท้าย

  

    

กรณีที่หาด้านที่มีคู่สีไม่ได้ก็ให้บิดลักษณะเดียวกันนี้
2 รอบ แต่ถ้าทุกหน้ามีคู่สีแต่ไม่มีด้
านใดเต็มเลย ให้บิดด้านหน้าซึ่งจะเป็นสีใด
ก็ได้ตามเข็มนาฬิกา 2 ครั้ง
บิดด้านบนตามหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ 1 ครั้ง
บิดด้านบนแถวซ้ายลง 1 ครั้ง บิดด้านบนแถวขวาลง
1 ครั้ง บิดด้านหน้าไปทางขวามือ 2 ครั้ง
แล้วบิดแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวามือ
กลับขึ้นไปด้านละ 1 ครั้ง จากนั้นบิดด้านบน
ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา (ตามการบิดด้าน
บนครั้งแรก) 1 ครั้ง แล้วบิดด้านหน้า 2 ครั้ง  
จะเจอด้านเต็ม 1 หน้าและมี 3 สีตรงกลางที่
วางสลับกันอยู่ ซึ่งพร้อมสู่การบิดขั้นตอนสุดท้ายเช่นเดียวกัน
        
       ขั้นสุดท้ายนี้วางให้สีขาวเป็นฐานและสีเหลืองอยู่ด้านบน
เช่นเดิม และวางด้านที่เต็มแล้วไว้ข้างหลัง กรณี 3 สีวางสลับ
ตำแหน่งในลักษณะตามเข็มนาฬิกา บิดด้านหน้าไปทางขวา
2 ครั้ง บิดด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านบนแถวซ้าย
ลง 1 ครั้ง บิดด้านบนแถวขวาลง 1 ครั้ง บิดด้านหน้าไปทางขวา
มือ 2 ครั้ง บิดแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวามือกลับขึ้นไปด้าน
ละ 1 ครั้ง หมุนด้านบนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง บิดด้านหน้าไป
ทางขวามืออีก 2 ครั้ง ก็จะได้รูบิกที่เสร็จสมบูรณ์
        
       กรณี 3 สีวางสลับตำแหน่งในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา  
บิดด้านหน้าไปทางขวา 2 ครั้ง บิดด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง
บิดด้านบนแถวซ้ายลง 1 ครั้ง บิดด้านบนแถวขวาลง 1 ครั้ง  
บิดด้านหน้าไปทางขวามือ 2 ครั้ง บิดแถวด้านซ้ายและแถวด้าน
ขวามือกลับขึ้นไปด้านละ 1 ครั้ง หมุนด้านบนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง
บิดด้านหน้าไปทางขวามืออีก 2 ครั้ง ก็จะได้รูบิกที่เสร็จสมบูรณ์
        
      

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

*0* อัพเองใช่มั้ยคะ Hot! Hot! เก่งมากค่ะ

#1 By kumapanda on 2009-03-10 15:57

อื้มมมมม...น่าลอง
ต้องลอง
ว่าแต่..
ยังมะมีรูบิคเลยแฮะ
ซื้อก่อนนะ ^^
lรางงกับสูทsมากเลยอะ

#3 By น้องนุดี (125.25.147.139) on 2010-04-19 13:33

ขอบคุณมากค่ะ จะลองทำดูนะ

#4 By Gclub (61.19.66.109) on 2010-07-03 13:32

ล้ายตาจัง

#5 By เน (61.19.65.63) on 2010-07-07 17:19

สุดยอด embarrassed big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#6 By ทาม (119.31.121.75) on 2010-08-18 17:52

การทำกากบาทสีเหลืองของผมมีเซ็นเตอร์และเอดจ์อยู่สองด้านเป็นรูป L เล็กทำอย่างไรต่อหรือว่าต้องเริ่มใหม่

#7 By solo2513 (1.47.242.15) on 2010-10-11 12:00

#8 By ณัฐชัย (125.27.173.179) on 2010-11-11 14:25

ดีดีดี

#9 By ผู้ผ่านมา (182.93.194.61) on 2010-11-15 15:37

มีแล้วอ่ะรูบิคแต่ม่ายรู้จาเล่นยังไงก้อเลยลองหาดูวิธีน่าลองนิแล้วจาลองทำดู

#10 By เจ้าหญิงขี้เซา (180.180.40.8) on 2010-12-23 16:24

ยากจั๊งงsad smile

#11 By ปัน ๆ (182.53.114.213) on 2011-01-09 10:51

55+ ๆ ผมเล่นได้หมดละครับ

และที่บอกมานี้ดีมากๆเลยครับ


#12 By เฟรม (125.26.150.168) on 2011-01-10 16:37

เก่งมากคับ
ตามหามานานแล้วbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#13 By จอมวายุ (203.113.116.147) on 2011-01-17 08:48

ทำได้เเล้ว 14.3 วินาที เเค่นี้สบายยยยยยยยยยยdouble wink double wink double wink double wink

#14 By ผ้าเเพร (183.89.244.16) on 2011-01-26 20:05

ขอบคุณคร่าาา
แต่กว่าจะได้ เล่นเอาปวดหัวเลย
ฮ่าๆ

#15 By อิอิ (111.84.171.229) on 2011-02-03 15:09

ทำไมรูปไม่ขึ้นค่ะ embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#16 By น้องมิ้น (61.19.67.177) on 2011-02-20 14:02

ไม่รู้เรื่องembarrassed wink

#17 By ปาย (223.207.4.219) on 2011-02-20 15:08

ไม่รู้เรื่องembarrassed wink

#18 By ปาย (223.207.4.219) on 2011-02-20 15:20

งงมากๆsad smile

#19 By ชมรมรูบิค (49.229.163.151) on 2011-03-14 14:34

อืมเล่นเป็นนะได้45วิง่ะเร็วสุด
แต่ใช้อีกสูตรนึงไม่ได้ทำเหลืองเต็ม ^^

#20 By thanapon (124.122.56.91) on 2011-06-15 17:14

ผมใช้สูตรนี้ครับ30วิก๊เสร็จแล้ว
แต่ผมว่า30วิยังนานไป
ครั้งต่อไป จาเอาสัก25วิก็พอมั้งconfused smile confused smile confused smile big smile

#21 By เทพ รูบิค (110.49.235.204) on 2011-07-09 13:05

™™™_ไอ้หัวดอ

#22 By taeycon (182.53.215.233) on 2011-07-13 18:35

งงงงงงงงงง

#23 By h555+++ (110.49.235.194) on 2011-08-05 19:13

ไอ้สาดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#24 By h555+++ (110.49.235.194) on 2011-08-05 19:18

kvy kvy kvy kvy kvy kvy ตวย ตวย ตวย ไอ้สูนหน้า ไอ้ปัญหาอ่อน

#25 By h555+++ (110.49.235.194) on 2011-08-05 19:27

VISIT

#26 By สุดยอด (118.172.126.207) on 2011-08-15 19:14

สูตรรูบิค
ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุดเลย

#27 By natthaphong (113.53.237.188) on 2011-08-29 15:43

big smile big smile ตอนแรกก็เคยเถียงกับเพิ้ลเรื่องสูตรรูมบิคในเว็บ ว่าต้องมีบอก แต่มันก็เถียงว่าไม่มี ผลสุดท้ายก็มาเจอเว็บนี้ ขอบคุณมากเลย ตอนนี้กำลังฝึกเล่นอยุ ขอบคุณมากๆเลยจ้าopen-mounthed smile surprised smile cry

#28 By กิ๊กคร้า (118.172.199.227) on 2011-09-07 17:08

☺☺♂☺☺☺☺☻3♦♦♣♠•◘○◙☺2♪♫♪

#29 By คน (58.64.58.216) on 2011-09-13 20:35

ขอบพระคุณมากกกกๆๆๆๆๆๆๆค่ะopen-mounthed smile open-mounthed smile confused smile question double wink big smile big smile confused smile embarrassed

#30 By pp (113.53.95.52) on 2011-10-12 20:21

เล่นเปงเเล้วแต่ลืม ต้องลองใหม่ขอบคุนน้าค๊าcry cry

#31 By lovelove (1.47.249.228) on 2011-10-14 21:59

dfffgggggbbbquestion

#32 By รี (49.228.226.122) on 2011-11-03 23:02

เอ่อ...เรามีสูตรนึงนะ แต่ต้องจำเปนภาษาอังกฤษอ่ะ
เท่าที่เราดูจากสูตรนี้มาแล้ว เราว่ามันงงกว่าสูตรของเราเยอะ
และยังจำยากกว่าด้วย แต่เราลองทำดูแล้ว งงมากๆ 55

#33 By FangZ... (101.109.15.245) on 2011-11-08 19:02

สูตรนี้ผมใช้มา3ปีและได้ 1 นาทีกว่า

#34 By pop (61.19.67.229) on 2011-11-14 20:54

ทำเเล้ว 46.50 วิsad smile open-mounthed smile

#35 By yoprffkoiu (183.88.51.185) on 2012-01-16 15:40

ผมเล่นเป็นแล้ว และไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสีหน้าขาวและเหลืองก็ได้ จะเป็นสีไหนก็ได้ขอให้อยู่ด้านตรงกันข้ามกัน แล้วค่อย ๆ จัดเรียงสีไปที่ละขั้น ลองเล่นดูครับ ถ้าเล่นเป็นแล้วจะรู้สึกสนุก

#36 By TOR (125.26.136.132) on 2012-03-10 18:46

งงมากๆเลย ไม่เข้าใจsad smile

#37 By k f j (1.46.7.218) on 2012-04-03 15:38

งง เจอ ง งู เต็มปายหมดembarrassed sad smile embarrassed sad smile embarrassed embarrassed sad smile sad smile

#38 By mind (110.49.242.46) on 2012-04-28 22:16

#39 By 28505 (103.7.57.18|171.98.130.90) on 2012-11-28 20:16

งงสุดๆไม่เข้าใจเลย

#40 By boat (103.7.57.18|58.9.188.140) on 2012-12-06 20:16

Hello! kkekdgf interesting kkekdgf site! I'm really like it! Very, very kkekdgf good!

#41 By (144.76.99.47|144.76.99.47) on 2014-03-06 10:38

Very nice site! <a href="http://opeyixa1.com/qvovora/1.html">cheap viagra</a>

#42 By (109.237.110.92|109.237.110.92) on 2014-03-06 10:38

Very nice site! cheap cialis

#43 By (201.196.254.34|201.196.254.34) on 2014-03-06 10:38

Very nice site! cheap cialis http://opeyixa1.com/qvovora/4.html

#44 By (105.236.42.201|105.236.42.201) on 2014-03-06 10:39

Very nice site!

#45 By (176.31.184.49|176.31.184.49) on 2014-03-06 10:39

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#46 By (109.236.221.97|109.236.221.97) on 2014-03-06 10:39

Hello!
viagra , buy 1 cialis , viagra online , buy cialis now ,

#48 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-20 14:13

Hello!
cialis uk , viagra uk , viagra , viagra , viagra sale ,

#49 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 17:39