The difference between European and Asian‏

posted on 29 Mar 2009 18:01 by intostep in FW

การแสดงความ คิดเห็น

คนยุ
โรป ชอบแสดง ความ เห็นแบบตรงๆ
คนเอเซีย
ชอบแสดง ความเห็นแบบอ้อมๆ

วิถีชีวิต

คนยุ
โรป ตัวคนเดียว​​ตัวใครตัวมัน
คนเอเซีย
ไป กัน หมด ทั้งก๊กนี่ แหละ

ความ ตรงต่อเวลา

คนยุ
โรป ตรงเป๊ะๆ
คนเอเซีย
ขอสายหน่อยน่า (เอ... ชัก จะ ไม่หน่อย แล้ว ล่ะ)

การสื่อสาร

คนยุโรป รู้ กันเฉพาะกลุ่มใครกลุ่มมัน
คนเอเซีย
รู้ กัน ทั้ง ซอย​​รู้ กัน ทั้ง ตำบล

การแสดงอารมณ์ โกรธ ​​ไม่ พอใจ

การ เข้า คิว

ความ มั่นใจ ใน ตัวเอง

คนยุ
โรป สุดๆ
คนเอเซีย
.........

บรรยากาศถนน ใน เมือง​​ วันหยุด

บรรยากาศงานเลี้ยง

คนยุโรป กระจาย​​ พวกใครพวกมัน
คนเอเซีย
เอ้า​​ล้อมวง ​​ล้อมวง

การท่องเที่ยว

คนยุโรป บันทึก ไว้ใน ความ ทรงจำ
คนเอเซีย
  บันทึกด้วย กล้องสิจ้ะ

นิยามแห่ง ความ งาม

คนยุ
โรป   ผิวสีแทนสิ สวยสุดๆ
คนเอเซีย
  ต้องขาว เข้า ไว้ ขาว เข้า ไว้

การจัดการ กับ ปัญหา

คนยุ
โรป   พุ่งเข้า ชนปัญหาไปเลย
คนเอเซีย
  ขอเลี่ยงปัญหาดีกว่านะ

การคมนาคม

คนยุโรป  เปลี่ยน จากขับรถ มาปั่นจักรยานดีกว่า
คนเอเซีย
  เลิกปั่นจักรยาน มาขับรถ กัน ดีกว่า

วิถีชีวิตยามแก่ชรา

คนยุโรป   โดดเดี่ยว อยู่ กับ หมา
คนเอเซีย
  อบอุ่น อยู่ กับหลานๆ

เจ้านาย กับ ลูกน้อง

คนยุ
โรป   เหนือกว่าลูกน้องนิดหน่อย
คนเอเซีย
  อำนาจล้นฟ้า ข่ม กันสุดเดช

เด็ก กับ ผู้ ใหญ่

คนยุ
โรป  เสมอภาคจ้า
คนเอเซีย
  ต้อง ควบคุมมัน ไว้

ตอนนี้กำ ลังนิยมอะ ไร กัน อยู่นะ

คนยุ
โรป  กำ ลังนิยมความ เป็น เอเซีย อยู่
คนเอเซีย
 กำ ลังนิยมความ เป็นยุ โรป อยู่

Comment

Comment:

Tweet

อิอิ confused smile